โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ทุกท่าน

เนื่องจากสถานการณ์โดยรวมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจจะมีความรุนแรงมากขึ้น และจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ประกอบกับผู้ปกครองได้แสดงความห่วงใยในบุตรหลาน ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

และการเลื่อนครั้งนี้เป็นการเลื่อนออกไปอีก 11 วัน โดยโรงเรียนจะทำการจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตร และกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ปกครอง ได้ติดตามข่าวสารต่างๆ จากทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.abks.ac.th และทางแฟนเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-766258 เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสมัพันํธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

admin

ufabet