โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


นางสาววิลัยรัตน์  พักแพง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

และหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวพิชญาภา บุญเกิด

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

 


นางปัทมาพร  สารหงษ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3