โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

ข่าวกิจกรรม

นำเสนอข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เข้ารับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเพชร ในรูปแบบนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 19 เมษาย

Read More
ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ มอบเกียรติบัตรให้ครูและนักเรียนผู้เข้าประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

วันอังคารที่ 5 มีนาค

Read More
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ณ วัดแจ้งแสงอรุณ

วันจันทร์ที่ 19 กุมภ

Read More
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นสนามสอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 10 กุมภา

Read More
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูในศูนย์อำนวยการเครือข่ายตองโขบเหล่าโพนค้อสามัคคี ร่วมรับชมวีดิทัศน์ทางไกลด้วยระบบ Video Conference ในการดำเนินการสอบ Ordinary National Education test (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุม

Read More
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณร่วมงานเกษียณอายุราชการของคุณครูจันทิมา ทาศรีภู และนายถวิล พลราชม ช่างปูน 4 ณ โรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร

#ราตรีเกียรติยศ สานส

Read More