โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

Author: admin

ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณเป็นสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันการจมน้ำ และเหตุรุนแรงอื่น ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗

Read More
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ มีคะแนนเฉลี่ยรวมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567

Read More
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

Read More
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านการอ่าน (RT) จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

Read More
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เข้ารับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเพชร ในรูปแบบนิทรรศการ

วันศุกร์ที่ 19 เมษาย

Read More
ผลงานรางวัลเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

Read More