โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

ผลงานรางวัลเด่น

นำเสนอรางวัล ผลงานดีเด่นต่างๆ ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน

ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
ผลงานรางวัลเด่น

ครู โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ในพิธิทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี นื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

Read More
ผลงานรางวัลเด่น

ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยลูกเสือดีเด่น ในพิธิทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ – เนตรนารี นื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

Read More
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณเป็นสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินการคัดกรองผู้มีอาการมึนเมาสุราเบื้องต้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ป้องกันการจมน้ำ และเหตุรุนแรงอื่น ๆ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗

Read More
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ มีคะแนนเฉลี่ยรวมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ให้ไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน 2567

Read More
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

Read More
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านการอ่าน (RT) จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

Read More
ผลงานรางวัลเด่น

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

Read More