โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางรัตนพร  ทองสวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
และหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


นางธิดารัตน์  จันทบุตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายพันเลิศ เสาวโค
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางจันทร์ธิมา  รัตนโกสุม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2


นางสาวโมทนา  วงศ์เมืองจันทร์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3