โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางนิพรพรรณ  ฮ่มป่า
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
และหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


นางสาวเสาวลักษณ์  พรหมเชษฐา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจุฑารัตน์ ของสงคราม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3