โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564

 

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/พรบ.-ศธ.-2546-ฉบับอัพเดท.pdf” download=”logged”]

 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553

 

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/พรบ.-ศธ.-2546-ฉ2.pdf” download=”logged”]

 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562

 

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/พรบ.-ศธ.-2546-ฉ3.pdf” download=”logged”]