โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือบริหารงานวิชาการ

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/คู่มือบริหารงานวิชาการ-1.pdf” download=”logged”]

 

คู่มือบริหารงบประมาณ

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/คู่มือบริหารงประมาณ.pdf” download=”logged”]

 

คู่มือบริหารงานบุคคล

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/คู่มืองานบุคคล.pdf” download=”logged”]

 

คู่มือบริหารงานทั่วไป

[embeddoc url=”https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2023/09/คู่มือบริหารงานทั่วไป.pdf” download=”logged”]