โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

[embeddoc url="https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2564.pdf" viewer="browser"]

 

[embeddoc url="https://www.abks.ac.th/wp-content/uploads/2022/09/แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2565.pdf" viewer="browser"]