โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

1.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่4) พ.ศ.2562

2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2553

5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2562

6.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

7.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

8.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

9.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

11.พระราชบัญญัติระเบียบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

11.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

13.พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541

14.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

15.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

16.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544

17.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

18.พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

19.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

20.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2554

21.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3)พ.ศ.2558

22.พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม

23.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551

24.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

25.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2)พ.ศ.2560

26.พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2543

27.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

28.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม

กฏ ก.ค.ศ.

1.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549

2.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2)

3.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์ละพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2550

4.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550

5.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

6.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนและพิจารณา พ.ศ.2550

7.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555

8.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2550

9.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551

10.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553

11.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553

12.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550

13.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549

14.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561

15.กฏ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

ระเบียบ

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2561

3.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561

4.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

5.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

คำสั่ง ค.ส.ช.

คำสั่ง ค.ส.ช.ที่1-2560

คำสั่ง ค.ส.ช.ที่10-2559

คำสั่ง ค.ส.ช.ที่11-2559

คำสั่ง ค.ส.ช.ที่16-2560

คำสั่ง ค.ส.ช.ที่17-2560

คำสั่ง ค.ส.ช.ที่19-2560