โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นางมยุรี  ทองภู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2
และหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางสาวธัญชนก  จันทะนาวงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1


นางสาวณัฐริกา คำเกาะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3