โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตองโขบ 1 (วัดศรีจันทร์)” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  7 กันยายน 2465 โดยอาศัยศาลาวัดศรีจันทร์ บ้านตองโขบ เป็นสถานที่เรียน มีนักเรียนจากหมู่บ้านต่างๆ มาเรียน คือ บ้านโคก บ้านตองโขบ บ้านหนองแข้ และ บ้านนามน มี นายกิ ไชยมาศ  เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2470   ได้ย้ายสถานที่เรียนมาเรียนที่วัดบ้านโคก หรือวัดศรีสุพรรณในปัจจุบัน เนื่องจากศาลาวัดศรีจันทร์ชำรุด มี  นายเขียน  ศรีอานาม  เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2484  ได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินแปลงสวนกสิกรรม (ที่ดินของโรงเรียนปัจจุบัน)  มีนายควบ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  เป็นครูใหญ่ และทางโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนบ้านโคกศรีสุพรรณวิทยาคาร”

พ.ศ. 2488   นายควบ  พรหมสาขา ณ สกลนคร   ได้ลาออกจากราชการ  และทางราชการได้ย้ายนายแพ   สุวรรณจักร   มาเป็นครูใหญ่ แต่ท่านผู้นี้ติดราชการเสรีไทย   นายสมาน  ปัญญาประชุม   รักษาราชการแทนครูใหญ่

พ.ศ. 2493  ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.03 ขนาด  5  ห้องเรียน (ปัจจุบันได้รื้อถอนเพราะชำรุด)  นายแพ   สุวรรณจักร   ถึงแก่กรรม ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้  นายประสาท   พูลเพิ่ม  เป็นครูใหญ่ต่อมา  นายประสาท   พูลเพิ่ม  ได้ย้ายไปรับราชการกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2496  นายโกศล   โกมินทรชาติ  ย้ายมาเป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2506 ประชาชนร่วมกับทางราชการจัดหางบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 002  จำนวน 1 หลัง และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านโคกนามน” เนื่องจากราษฎรบ้านนามนได้ร่วมมือการก่อสร้างอาคารเรียนด้วย

พ.ศ. 2507  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ในระยะนี้ ครูไปราชการไปอาสาสมัครรักษาดินแดน ได้มอบหมายให้  นายภูมี   ทีปานนท์  รักษาการแทนครูใหญ่ ต่อมา นายม่วง  สุคนธชาติ   ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยครูใหญ่

พ.ศ. 2521  ได้รับกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2523  โรงเรียนนามนประชาสามัคคี  แยกเป็นโรงเรียนเอกเทศ จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนโคกศรีสุพรรณ”

พ.ศ. 2524  ได้รับการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนายโกศล  โกมินทรชาติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และได้เกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. 2524

พ.ศ. 2527  นายเริงศักดิ์   เพชรคำ  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  ต่อมาย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวิทยา อำเภอสว่างแดนดิน เมื่อ  พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2532  นายนที   เทพเกลี้ยง  อาจารย์ใหญ่บ้านลูโบ๊ะลือซง  อำเภอสุไหงโกลก  จังหวัดนราธิวาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2539  นายมนัส   โกมินทรชาติ   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ  ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

พ.ศ. 2542   ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  ได้รับอนุมัติกำหนดตำแหน่งเป็น  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ.  2544  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่อีกครั้งหนึ่ง   ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็น   “โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ”  โดยมี นายมนัส  โกมินทรชาติ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

พ.ศ. 2550   นายอำนวย  โกมินทรชาติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด  อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และได้เกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2552  นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาสีนวล  ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ และได้เกษียณอายุราชการ เมื่อ พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563  นายอุเทน  ทองสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ  ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ที่ 10 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  4  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 2 บ้านโคก  หมู่ที่ 10 บ้านศรีสุพรรณ  หมู่ที่ 13 บ้านหนองบัวงาม  และหมู่ที่ 14 บ้านโคกศรีสุพรรณ

คำขวัญประจำโรงเรียน

“มีความรู้คู่คุณธรรม  นำวินัย   อนามัยเลิศ”

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

สีประจำโรงเรียน

ชมพู  หมายถึง  ความรักความสามัคคี  อ่อนโยนและเอื้ออารี

กรมท่า  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  แข็งแกร่ง  มั่นคง

เมื่อรวมกันแล้ว  หมายถึง ความเข้มแข็งแต่ไม่แข็งกระด้าง อ่อนโยนเอื้ออารี สามัคคีและมีน้ำใจ