โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภายในปี 2565 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน เสริมสร้างทักษะชีวิต พัฒนาทักษะอาชีพ สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด มีจิตสาธารณะ ชุมชนยอมรับร่วมพัฒนา โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
4. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาหลักสูตรอาชีพทางการเกษตรสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (smart farmer)
7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8. ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
9. ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุข
10. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม และรักความเป็นไทย
11. บริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม (เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน)
12. ส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
13. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร

เป้าประสงค์ (Goals)

1. นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีนิสัยรักการอ่านศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา
4. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา
5. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเกษตร
6. ครูดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
7. ผู้เรียนมีทักษะทางด้านกีฬาและนันทนาการ
8. ผู้เรียนมีความรู้และภูมิคุ้มกัน สามารถปฏิบัติตามหลักการห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
9. ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรม จริยธรรม
10. โรงเรียนได้รับความร่วมมือและร่วมพัฒนาโรงเรียนจากภาคีเครือข่าย (เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน)
11. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องเรียน

กลยุทธ์ (Strategies)

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร และกระบวนการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพด้านดนตรี กีฬาและนันทนาการของผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดและอบายมุข
กลยุทธ์ที่ 7 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้มีจิตสาธารณะ มีสัมมาคารวะ สำนึกรักความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 8 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาในโรงเรียน