โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

อบรมการใช้งาน Google Meet เพื่อการเรียนการสอน Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานโปรแกรม Google Meet ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษา เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ อาคารเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป

01-ขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google Meet

02-ขั้นตอนการสร้างห้องประชุมใน Google Meet

admin

ufabet