โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือการประเมินที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการยกระดับธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้เข้ารับการประเมินตามตัวชี้วัดของเกณฑ์การประเมิน ผลปรากฏว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Integrity Transparency Assessment Online : ITA Online) คะแนนการประเมิน 100 คะแนน ระดับ AA อยู่ในลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษา

admin

ufabet