โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น “ระดับทอง” ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น “ระดับทอง” โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ และนางธิดารัตน์ จันทบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2566

admin

ufabet