โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

เด็กหญิงณัฐวรรณ พรมประศรี ได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 97.5

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงณัฐวรรณ พรมประศรี นักเรียนชั้น ป.6/1 ทำคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยรวมได้สูงสุดร้อยละ 97.50 แยกเป็นภาษาไทย 92.00 คณิตศาสตร์ 95.00 วิทยาศาสตร์ 70.25 และภาษาอังกฤษ 97.50

admin

ufabet