โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 3 ฉบับ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ มีคะแนนเฉลี่ยรวมจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยรวมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2563-2565)
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566

admin

ufabet