โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย ทำให้ทางโรงเรียนต้องปรับรูปแบบการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนครกำหนด จึงได้แบ่งการประชุมผู้ปกครองนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเช้า (เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.) และกลุ่มบ่าย (เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.) โดยกำหนดกลุ่มตามเลขที่ของนักเรียนแต่ละห้องเรียน ดังนี้

***ตรวจสอบเลขที่ของนักเรียนในปกครองของท่าน คลิกที่นี่

ทั้งนี้ หากผู้ปกครองนักเรียนมีข้อสงสัย สามารถโทรศัพท์สอบถามครูประจำชั้นได้ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในรายชื่อนักเรียนแต่ละห้องเรียน คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

สถานที่ประชุม อาคารโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ

admin

ufabet