โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ในกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ จากการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี ที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 ให้กับลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 5 นาย คือ ด.ญ.สุชาวดี ขันธไกรฤทธิ์ ด.ช.กันภทร์ สีฟอง ด.ญ.ณัฐธิดา อินทวงษ์ ด.ช.กิตติธร นิลเขต และ ด.ญ.จิดาพร พรมทองดร ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สถานศึกษา หรือกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์อย่างดีเด่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการบำเพ็ญประโยชน์ และถือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือ เนตรนารีอื่นๆ สืบไป

admin

ufabet