โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

การประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณได้จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจในการปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง
  2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรมไทย และประเพณีที่ดีงามของไทย
  3. เพื่อให้นักเรียนมีกริยามารยาทดี พูดจาดี ประพฤติตนดี
  4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
  5. เพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย
  6. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้ด้านมารยาทไทย ไปแนะนำเพื่อนและบุคคลในครอบครัว
  7. เพื่อให้นักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรหน้าเสาธงให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ของแต่ละช่วงชั้น โดยมี ผอ.อุเทน ทองสวัสดิ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้

admin

ufabet