โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

นำเสนอการดำเนินการกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ปี 2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ พร้อมด้วย นายพรประเสริฐ สิทธิศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ และคณะครูที่รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาปลอดภัย (นางเฉลิมศรี โกมินทรชาติ , นางสาวพิมพ์ภัค ไกรเกียรติสกุล) ร่วมนำเสนอการดำเนินการกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ปี 2565 ของโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ต่อคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยมี นางสาวพิมล ทวิพฤกษ์สิริกุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งนี้กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาทั่วประเทศพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัยที่มีทั้งหมด 32 ข้อ

admin

ufabet