โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

รับการนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก ดร.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งการนิเทศในครั้งนี้ เพื่อต้องการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น

admin

ufabet