โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานของโรงเรียน และขอความเห็นชอบในประเด็น ต่อไปนี้

  1. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
  2. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564
  3. หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  4. การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ปีการศึกษา 2564
  5. การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนแบบ On-site สลับวันมาเรียน ผสมผสานกับแบบ On-hand
  6. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

โดยมี นายมิตรชัย มณีสิงห์ เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบทุกทั้ง 6 ประเด็นตามที่ทางโรงเรียนเสนอ และหลังเลิกประชุม นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายมิตรชัย มณีสิงห์  และนางสาวเพชรวิไล พลยำ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตองโขบ

admin

ufabet