โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตร ROE11 MOE AWARDS

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตร ตามโครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (REO 11 MOE AWARDS) ตามจุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ดังนี้

1. นายพรประเสริฐ สิทธิศรี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภท ผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

2. นางอาริยา เขียวรัตน์ ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ รับโล่รางวัลชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนปฐมวัย ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

3. นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รับประกาศเกียรติคุณบัตร ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม ด้านการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

4. นายณัฐพงษ์ แก้วศรีสม ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ รับประกาศเกียรติคุณบัตร ประเภทครูผู้สอนประถมศึกษา ระดับดีเยี่ยม ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

admin

ufabet