โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ผลงานรางวัลเด่น

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จำนวน 2 ฉบับ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2564 (คิดเป็น 4.76) ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 และเป็นสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 54.06) ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

admin

ufabet