โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคีเครือข่าย ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาคีเครือข่าย (โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ) ณ ห้องประชุมเกียรติยศ เพื่อร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้เปิดเรียนแบบ On-Site ได้ ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

admin

ufabet