โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นสนามสอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นสนามสอบดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อทดสอบ ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าสนามสอบ การสอบในครั้งนี้ได้รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจากนางชรินดา พิมพบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และนางมัทนา ศรีโยธา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส

admin

ufabet