โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test (RT)

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน Reading Test (RT) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อให้ครูผู้สอนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยมีนายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสุวรรณนา เทียบมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางมัทนา ศรีโยธา ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

admin

ufabet