โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

ประชุมภาคีเครือข่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ เป็นประธานการประชุมภาคีเครือข่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ซึ่งภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานสาธารสุขอำเภอโคกศรีสุพรรณ โรงพยาบาลโคกศรีสุพรรณ เทศบาลตำบลตองโขบ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยมีครูวิชาการระดับอนุบาล ครูวิชาการระดับประถมศึกษา หัวหน้าและเจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อขอความเห็นชอบการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนแบบ On-site สลับวันมาเรียน ผสมผสานกับแบบ On-hand หลังจากที่ก่อนหน้านี้โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปแล้วเมื่อ 23 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประชุม ภาคีเครือข่ายให้ความเห็นชอบการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามที่ทางโรงเรียนเสนอ

admin

ufabet