โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ
ข่าวกิจกรรม

มอบเงินให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ)

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอุเทน ทองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ ได้เป็นประธานในการมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ปีการศึกษา 2563 จำนวน 31 ทุน แยกเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 3 จำนวน 10 ทุน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 ทุน ทุนละ 800 บาท ณ อาคารเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ โดยมีครูประจำชั้น และผู้ปกครองนักเรียนร่วมเป็นพยานการรับมอบทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ การมอบทุนดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อนักเรียนทุนเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ่มช่วงชั้นรอยต่อที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ) ที่ได้รับเงินเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2563 ในชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในภาคเรียนที่ 1/2564

admin

ufabet